Volební program kandidátů ČSSD pro volební období 2014-2018

20.09.2014 09:02

Volební program kandidátů ČSSD pro volební období 2014-2018

Vážení spoluobčané,

předkládáme Vám program místní politiky ČSSD v Holešově pro komunální volby v roce 2014. Jeho obsah vychází z potřeb a požadavků občanů, zkušeností, poznatků a znalosti místního prostředí. Prostřednictvím našich zastupitelů chceme vytvořit podmínky pro fungování místní samosprávy a státní správy, zajišťovat rozvoj našeho města a jeho místních částí. Naším cílem je být dobrými a spolehlivými hospodáři s pocitem spoluodpovědnosti za spokojený život občanů ve městě.

Nově zvolené zastupitelstvo by mělo stanovit jasnou koncepci priorit a cílů města na nadcházející 4 roky i vize v horizontu 15 - 20 let. Mezi naše priority patří:

 • Podpora zvýšení zaměstnanosti v regionu propagací moderních ekologicky nezávadných projektů investorů ve Strategické průmyslové zóně a brownfieldů (nevyužitých ploch) ve městě.

 

 • Zajistit právní rozbor a revizi smluv o smlouvách budoucích na prodej akcií společnosti VaK Kroměříž, které jsou doposud ve vlastnictví města Holešova, uzavřených našimi předchůdci v roce 2003. Našim  cílem je vrátit akcie a práva s nimi spojená zpět pod kontrolu občanů Holešova. Tím zajistíme vliv občanů a města Holešova na udržení rozumné ceny vody. Pro zajištění tohoto cíle chceme spolupracovat s ostatními obcemi, jež jsou akcionáři společnosti VaK Kroměříž. Nechceme, aby o ceně vody rozhodoval trh, ale občané!

 

 • Ukončení odvozu komunálního odpadu na neefektivní skládku v Bystřici pod Hostýnem. Vybudováním překladiště odpadu v Holešově, zvýšením recyklace a přesměrováním svozu odpadu do brněnské spalovny se sníží náklady na jeho likvidaci s efektem stabilizace, popřípadě snížení poplatku za komunální odpad v Holešově.

 

 • Dokončení a schválení nového územního plánu, který bude základem pro další rozvoj města.

 

 • Napojení jihovýchodního obchvatu na rychlostní komunikaci R 49, které povede k dlouho očekávanému zklidnění dopravní situace ve městě.

 

 • Důsledné dodržování vyhlášky regulující provozování výherních loterijních automatů a terminálů v Holešově.

 

Zastupitelé zvoleni za ČSSD budou prosazovat následující cíle:

 

 1. Doprava
 • dokončení započaté rekonstrukce ul. Sušilova, Havlíčkova, Školní a Národních bojovníků v dané kvalitě a termínu
 • příprava celkové rekonstrukce ulice 6. května
 • prodloužení parkoviště u fotbalového hřiště na ul. Sokolská ve Všetulích
 • propojení parkoviště za poliklinikou se sídlištěm Novosady včetně vybudování záchytného parkoviště v bývalém areálu ČSAD
 • realizace dlouhodobého záměru propojení ulice Zahradní s ulicí Dukelskou a využití okolního volného prostoru pro výstavbu rodinných domů
 • rozšíření současného parkoviště za bývalou spořitelnou
 • realizace kruhového objezdu u gymnázia
 • zavedení systému KORIS (Komplexní odbavovací, řídící a informační systém veřejné hromadné dopravy Zlínského kraje). Umístěním světelných tabulí na autobusovém nádraží bude Holešov napojen na jednotné dispečerské řízení a jednotný informační systém autobusové dopravy v celém Zlínském kraji
 • postupná rekonstrukce všech poškozených vozovek a chodníků ve městě a místních částech v pořadí stanoveném zastupitelstvem města
 • pokračování regenerace sídliště U Letiště
 • vybudování systému jednosměrných ulic a nových parkovacích míst v souvislosti se stále narůstajícím počtem vozidel
 • výstavba 2 nových železničních zastávek: ve Všetulích za ulicí Polní a v Holešově za supermarketem BILLA. Železniční trať by byla využita jako holešovská městská doprava se čtyřmi zastávkami (Všetuly, Holešov-nádraží, BILLA a Dobrotice)

 

 1. Rozvoj a prosperita města, péče o jeho majetek, bytová politika
 • dokončení rekonstrukce Centra pro seniory
 • postupná výměna veřejného osvětlení v celém městě za úsporná svítidla s výrazně nižší spotřebou el. energie
 • během celého volebního období jsme postupně získávali do majetku města parcely v prostoru bývalých Masných krámů. Nyní je Holešov opět jejich většinovým vlastníkem a může v těchto místech obnovit tržiště, vybudovat chybějící veřejné toalety, rekonstruovat povrch náměstí Sv. Anny a jeho propojení přes Masné krámy s náměstím E. Beneše
 • pokud nebude nalezeno vhodné řešení využití chátrajícího domu č. 20 (dům s podloubím) na náměstí Dr. E. Beneše, provést jeho demolici a následné důstojné propojení s náměstím Svobody
 • příprava dalších ploch pro výstavbu rodinných domů (Kozrálov, Želkov atd.)
 • dokončení realizace řadové zástavby ve Školní ulici
 • postupné dokončení rekonstrukce střechy a fasády zámku
 • realizace osvětlení cyklostezky z Kolonky do Holešova
 • podpora projektů veřejně prospěšných prací
 • podpora půjček v rámci Fondu rozvoje bydlení

 

 1. Životní prostředí
 • výsadba zeleně na protihlukovém valu jihovýchodního obchvatu mezi křižovatkami na Přílepy a Žopy
 • rekonstrukce stromořadí na hřbitově, vybudování vsypové loučky za smuteční obřadní síní a výstavba dalších kolumbárií
 • pokračování rekonstrukce zámecké zahrady a obnova mlatového povrchu mezi budovou zámku a vodním kanálem (trojzubcem)
 • postupná obnova veřejné zeleně (Masarykův, Americký a Všetulský park, Švehlovy sady, sídliště Novosady, U Letiště, Kráčiny atd.)
 • ve spolupráci s Povodím Moravy stabilizovat další část poškozeného koryta řeky Rusavy směrem od Všetul ke Količínu
 • vyčlenění pozemků pro biokoridory s protierozními opatřeními v krajině proti vodní a větrné erozi
 • s využitím dotací realizovat zakládání krajinných prvků tvořících zelenou páteř krajiny složenou z biocenter propojených biokoridory

                

 1. Školství
 • využití maximálních kapacit mateřských škol, u mateřských i základních škol zajistit trvalé zlepšování jejich materiální a technické vybavenosti, důraz na personální zabezpečení a zvyšování odbornosti, kvalifikace učitelů a personálu
 • usilovat o zachování podmínek pro další rozvoj školství a vzdělanosti včetně stávajících středních škol a učilišť
 • podpora města k větší vzájemné spolupráci základních a středních škol
 • realizace projektu zateplení III. ZŠ a rekonstrukce MŠ Sluníčko

 

 1. Kultura, sport, turistický ruch a volnočasové aktivity mládeže
 • zachovat zámek a jeho zahradu jako centrum kulturně - společenského života ve městě
 • podpora konání festivalů, přehlídek hudebních těles, amatérských pěveckých, tanečních a divadelních aktivit
 • podpora oprav a zviditelnění dalších památek ve městě i místních částech
 • prosadit vydání profesionálně zpracované reprezentativní publikace o historii města Holešova
 • podpora místních spolků a zájmových skupin v rámci Akce milion
 • propagace židovských památek, podpora dalším různorodým kulturám
 • pokračování v rekonstrukcích hřišť a sportovišť, zlepšování jejich stavu a využití

 

 1. Samospráva a státní správa, bezpečné město
 • zefektivnění práce a činnosti městské policie ve spolupráci se státní policií a policejní školou
 • modernizace a rozšíření kamerového systému
 • delegování zástupců - odborníků do výborů a komisí orgánů města s cílem posílit odborná stanoviska
 • pravidelná aktualizace webových stránek úřadu, zlepšení informovanosti občanů
 • konání pravidelných setkání představitelů města s živnostníky a podnikateli

 

 1.  Sociální služby, péče o zdraví občanů, zdravotnictví
 • podpora budování bezbariérových přístupů pro imobilní občany
 • vytváření podmínek a zázemí pro život seniorů a osob se zdravotním postižením
 • finanční podpora poskytovatelů sociálních služeb působících dlouhodobě na území města Holešova
 • podpora vzniku sociální služby „Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež“

 

 1. Majetek města a finance
 • důsledné dodržování vyrovnaného rozpočtu města
 • úvěry jen na mimořádné a významné investiční akce
 • maximálně využívat možnosti čerpání finančních prostředků z Evropských fondů, regionálních operačních programů a programů v rámci Zlínského kraje

 

 9)   Místní části Holešova - nedílná součást města (Dobrotice, Količín,

        Tučapy a Žopy)

 • posílení rozpočtu osadních výborů
 • pravidelné besedy s občany
 • při posuzování problematiky v místních částech respektovat doporučení osadního výboru
 • zvýšení aktivity městské policie v místních částech

 

 

 

Vážení spoluobčané,

chcete žít klidný a spokojený život v rozvíjejícím se bezpečném městě? Podpořte Vaší důvěrou náš volební program a svým hlasem naše kandidáty. Učiníte správné rozhodnutí.

 

Volte kandidátku č. 7